ปิดการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่หกสิบเก้า

ปิดการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่หกสิบเก้า

การประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 69 ปิดลงในวันนี้หลังจากอนุมัติมติใหม่เกี่ยวกับกรอบความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการมีส่วนร่วมกับบุคคลที่ไม่ใช่รัฐ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กฎอนามัยระหว่างประเทศ; การควบคุมยาสูบ การเสียชีวิตและบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน โภชนาการ; เอชไอวี ตับอักเสบ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไมซีโทมา; วิจัยและพัฒนา; การเข้าถึงยาและบริการสุขภาพแบบบูรณาการกรอบการมีส่วนร่วมขององค์การอนามัยโลกกับตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐสมัชชาอนามัยโลกได้รับรอง WHO Framework of Engagement with Non-State Actors (FENSA) หลังจากการเจรจาระหว่างรัฐบาลมากว่า 2 ปี

FENSA แสดงถึงขั้นตอนสำคัญในการปฏิรูปธรรมาภิบาล

ของ WHO ให้นโยบายและขั้นตอนที่ครอบคลุมแก่องค์กรเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานภาคเอกชน มูลนิธิเพื่อการกุศล และสถาบันการศึกษากรอบการทำงานมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ WHO กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ในขณะเดียวกันก็ปกป้องงานของตนจากผลประโยชน์ทับซ้อนและอิทธิพลที่ไม่เหมาะสมจากผู้เกี่ยวข้องภายนอก และขึ้นอยู่กับกระบวนการมาตรฐานของการตรวจสอบสถานะและการประเมินความเสี่ยง FENSA ยังช่วยยกระดับความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการมีส่วนร่วมของ WHO กับหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐ ด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมเหล่านี้ที่เปิดเผยต่อสาธารณะทางออนไลน์ใน WHO Register of non-State Actor

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผู้เข้าร่วมประชุมเห็นพ้องกับชุดขั้นตอนที่ครอบคลุมซึ่งเป็นรากฐานสำหรับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

พวกเขาตกลงที่จะจัดลำดับความสำคัญของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนอกภาคส่วนสุขภาพเพื่อจัดการกับสาเหตุทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของปัญหาสุขภาพ รวมถึงการดื้อยาต้านจุลชีพ พวกเขาตกลงที่จะดำเนินการและขยายความพยายามที่จะจัดการกับปัญหาสุขภาพแม่และเด็กที่ไม่ดีและโรคติดเชื้อในประเทศกำลังพัฒนา และให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมภายในและระหว่างประเทศมากขึ้น โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ผู้แทนยังได้ขอให้ WHO ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรมีทรัพยากรที่จำเป็นในทุกระดับเพื่อให้บรรลุ SDGs ทำงานร่วมกับประเทศต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมาย และนำ SDGs มาพิจารณาในการพัฒนา งบประมาณขององค์กรและโปรแกรมการทำงาน

กฎอนามัยระหว่างประเทศ

สมัชชาสุขภาพพิจารณารายงานของคณะกรรมการพิจารณาบทบาทของกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR) (2005) ในการระบาดและการตอบสนองของอีโบลา ผู้ได้รับมอบหมายชมเชยคณะกรรมการในการทำงาน พวกเขาเรียกร้องให้องค์การอนามัยโลกจัดทำแผนการดำเนินงานระดับโลกสำหรับคำแนะนำของคณะกรรมการ โดยนำคำแนะนำเหล่านั้นที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ IHR (2005) ที่มีอยู่มาใช้ทันที และอนุญาตให้มีการอภิปรายเพิ่มเติมและพิจารณาแนวทางใหม่ที่เสนอ

การทบทวนสรุปได้ว่าการลุกลามของการระบาดของอีโบลาไม่ใช่ความผิดของ IHR เอง แต่กลับระบุว่าขาดการปฏิบัติตามกฎระเบียบซึ่งมีส่วนทำให้การยกระดับ นอกจากนี้ยังกำหนด IHR ว่าเป็นกรอบกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเมินค่าไม่ได้ซึ่งเป็นแกนหลักสำหรับการตอบสนองด้านสาธารณสุข

แนวทางที่เสนอในรายงานของคณะกรรมการเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติตามข้อบังคับ ได้แก่ การแนะนำการแจ้งเตือนด้านสาธารณสุขระดับกลางแบบใหม่ และการยอมรับการประเมินภายนอกของขีดความสามารถหลักของประเทศเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

การควบคุมยาสูบ

ในการเดินหน้าเพื่อเสริมสร้างความพยายามในการควบคุมยาสูบทั่วโลก ผู้แทนได้ตัดสินใจเชิญการประชุมสมัชชาภาคี (COP) ของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ (WHO Framework Convention on Tobacco Control’s (WHO FCTC)) เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ของงานทุกสองปีนี้แก่การประชุมสมัชชาอนามัยโลกในอนาคต

พวกเขายังเชิญชวนให้ COP พิจารณาขอให้สมัชชาจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาสูบต่อการประชุม COP ในอนาคต การประชุม COP สมัยที่ 7 จะจัดขึ้นในวันที่ 7-12 พฤศจิกายน 2559 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย

WHO FCTC เป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่เจรจาภายใต้การอุปถัมภ์ของ WHO จนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วยภาคี 180 ภาคี และเป็นหนึ่งในสนธิสัญญาที่ได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วและกว้างขวางที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหประชาชาติ ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อกระแสโลกาภิวัตน์ของการแพร่ระบาดของยาสูบ และเป็นสนธิสัญญาที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ยืนยันถึงสิทธิของทุกคนในมาตรฐานสูงสุดด้านสุขภาพ

ผู้แทนยังได้ตัดสินใจที่จะรวมรายการติดตามผลเกี่ยวกับปัญหานี้ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่เจ็ดสิบ

Credit : เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> ufabetbandservice.com